Matlab数组知识点总结


 Matlab中的数组无处不在,所有变量在Matlab中都是以数组形式存储和运算的。

 按照数组元素的个数和排列方式,可以分为:

 • 没有元素的空数组;

 • 只有一个元素的标量(scalar),它实际上是一行一列的数组;

 • 只有一行或者一列的向量(vector),分别叫做行向量和列向量,也统称为一维数组;

 • 普通的具有多行多列元素的二维数组;

 • 超过二维的多维数组。

1.数组的创建

1.1创建空数组

a = []
# []

12创建一维数组

>>a = [1 2 3 4]
a =
   1   2   3   4

>>a = [1;2;3;4]
a =
   1
   2
   3
   4

>>a = 1:1:10 # 创建等差数列
a =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

>>a = linspace(1,10,10) # linspace(start_val,stop_val,n),不指定n时默认n=100
a =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

>>a = logspace(0,log10(32),6)# 不指定n时默认n=50
a =
  1.0000  2.0000  4.0000  8.0000  16.0000  32.0000

1.2创建二维数组

>> a= [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
a =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9

>> b = [1:5;linspace(6,10,5);2 3 4 5 6]
b =
   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10
   2   3   4   5   6

2.数组属性

2.1数组结构

函数 作用
isempty(a) 判断a是否为空数组
isscalar(a) 检测a数组是否为单元素的标量数组
isvector(a) 判断a数组是否为向量数组
issparse(a) 判断a数组是否为稀疏数组

返回1表示符合条件,返回0表示不符合条件。

2.2数组大小

 • d=size(a):将数组a的行列尺寸以一个行向量的形式返回给变量d,即d=[m,n]
 • [a,b] = size(a):a = m,b = n
 • length(a): 当a是一维数组,返回一维数组元素的个数。当a是二维数组时,返回size(a)得到的两个数中较大的那个
 • numel(a):返回数组元素总个数,对于m行n列数组,返回m*n

2.3 数组维度

ndims(a):返回结果实际等于length(size(a))

>> a = 2
a = 2
>> ndims(a)
ans = 2
>> b = 1:5
b =
   1   2   3   4   5
>>ndims(b)
ans = 2

2.4 数组数据类型

函数 说明(判断)
isnumeric(a) 数值型变量为元素的数组
isreal(a) 实数数值型变量为元素的数组
isfloat(a) 浮点数值型变量为元素的数组
isinteger(a) 整数型变量为元素的数组
islogical(a) 逻辑型变量为元素的数组
ischar(a) 字符型变量为元素的数组
isstruct(a) 结构体型变量为元素的数组
iscell(a) 元胞型变量为元素的数组

2.4 数组的内存占用

>> a = [3 2 5]
a =
   3   2   5
>> whos
Name   Size      Bytes Class   Attributes

 a     1x3        24 double

3.创建特殊数组

3.1 0-1数组

>> zeros(2)
ans =
   0   0
   0   0

>> ones(3,4)
ans =
   1   1   1   1
   1   1   1   1
   1   1   1   1

>> eye(2,2)
ans =
   1   0
   0   1

3.2 对角数组

>> a = diag([1,2,3])
a =
   1   0   0
   0   2   0
   0   0   3

>> b = diag([1,2,3],2)
b =
   0   0   1   0   0
   0   0   0   2   0
   0   0   0   0   3
   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0

>> b = diag([1,2,3],-2)
b =
   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0
   1   0   0   0   0
   0   2   0   0   0
   0   0   3   0   0

>> c = [3 5 1 2;2 5 7 6]
c =
   3   5   1   2
   2   5   7   6

>> diag(c)
ans =
   3
   5

>> diag(diag(c),-1)
ans =
   0   0   0
   3   0   0
   0   5   0

3.3 随机数组

 • rand(m,n):产生m行n列的随机数组,其元素服从0到1的均匀分布。
 • rand(size(a)):产生和a数组具有同样大小的随机数组,其元素服从0到1的均匀分布。
 • rand(m):产生m行m列的随机数组,元素分布同上。
 • randn函数用法与rand类似,不同的是其元素分布服从标准正态分布。

3.4 魔方数组

>> magic(3)
ans =
   8   1   6
   3   5   7
   4   9   2

每一行每一列的元素之和都相等。

4.数组操作

4.1 数组的保存和装载

 • save命令一般语法:save <filename> <var1> <var2> … <varN>

其作用是把var1,var2…指定的工作区变量存储在filename指定的.mat文件中。

 • load命令的一般语法:load <filename> <var1> <var2>…<varN>

其作用是把当前目录下存储在filename.mat文件的var1,var2等等变量加载到Matlab工作区中。

4.2 数组索引和寻址

4.2.1 数字索引方式

>> a = [1,2,3,4;2,3,4,5;3,4,5,6]
a =
   1   2   3   4
   2   3   4   5
   3   4   5   6

>> a(2,3)
ans =
   4

a(10) #访问第10个元素
ans =
   4

>> a(10:12)
ans =
   4   5   6

>> a(2,1:4)
ans =
   2   3   4   5

>> a([3,1],2)
ans =
   4
   2

>> a([3,1],[2,1])
ans =
   4   3
   2   1

>> a(10) = 0
a =
   1   2   3   0
   2   3   4   5
   3   4   5   6

4.2.2 单下标索引和双下标索引的转换

>> a = rand(3,5)
a =
  0.8147  0.9134  0.2785  0.9649  0.9572
  0.9058  0.6324  0.5469  0.1576  0.4854
  0.1270  0.0975  0.9575  0.9706  0.8003

>> sub2ind(size(a),2,2)
ans =
   5

>> [i,j] = ind2sub(size(a),13)
i =
   1
j =
   5

4.2.3 逻辑索引方式

>> b = a>0.7
b =
 5×5 logical 数组
  0  0  1  1  1
  0  0  1  0  0
  1  1  0  0  0
  1  1  0  0  1
  1  0  0  0  0

>> b = a<0.5
b =
 5×5 logical 数组
  1  0  0  0  0
  1  1  0  1  0
  0  0  1  1  1
  0  0  0  1  0
  0  0  1  1  1

>> a(b) = 0
a =
     0  0.6557  0.7577  0.7060  0.8235
     0     0  0.7431     0  0.6948
  0.9157  0.8491     0     0     0
  0.7922  0.9340  0.6555     0  0.9502
  0.9595  0.6787     0     0     0

先通过比较关系运算产生一个满足比较关系的数组元素的索引数组(实际上是由0和1组成的逻辑数组)。然后利用这个索引数组来访问原数组,并重新进行赋值等操作。

4.3 数组的扩展和裁剪

1.数组编辑器

可以在数组编辑器进行扩展,裁剪,对数组元素进行编辑。

2.数组扩展的cat函数

>> a = rand(3,5)
a =
  0.8147  0.9134  0.2785  0.9649  0.9572
  0.9058  0.6324  0.5469  0.1576  0.4854
  0.1270  0.0975  0.9575  0.9706  0.8003

>> b = eye(5)
b =
   1   0   0   0   0
   0   1   0   0   0
   0   0   1   0   0
   0   0   0   1   0
   0   0   0   0   1

>> c = magic(3)
c =
   8   1   6
   3   5   7
   4   9   2

>> cat(1,a,b) % 1表示把数组当做两个行元素连接,2表示把数组当做两个列元素连接
ans =
  0.8147  0.9134  0.2785  0.9649  0.9572
  0.9058  0.6324  0.5469  0.1576  0.4854
  0.1270  0.0975  0.9575  0.9706  0.8003
  1.0000     0     0     0     0
     0  1.0000     0     0     0
     0     0  1.0000     0     0
     0     0     0  1.0000     0
     0     0     0     0  1.0000

>> cat(2,a,b)
错误使用 cat
要串联的数组的维度不一致。

>> cat(1,a,c)
错误使用 cat
要串联的数组的维度不一致。

>> cat(2,a,c)
ans =
  0.8147  0.9134  0.2785  0.9649  0.9572  8.0000  1.0000  6.0000
  0.9058  0.6324  0.5469  0.1576  0.4854  3.0000  5.0000  7.0000
  0.1270  0.0975  0.9575  0.9706  0.8003  4.0000  9.0000  2.0000

>> horzcat(a,c) %水平方向连接
ans =
  0.8147  0.9134  0.2785  0.9649  0.9572  8.0000  1.0000  6.0000
  0.9058  0.6324  0.5469  0.1576  0.4854  3.0000  5.0000  7.0000
  0.1270  0.0975  0.9575  0.9706  0.8003  4.0000  9.0000  2.0000

>> vertcat(a,b) % 垂直方向连接
ans =
  0.8147  0.9134  0.2785  0.9649  0.9572
  0.9058  0.6324  0.5469  0.1576  0.4854
  0.1270  0.0975  0.9575  0.9706  0.8003
  1.0000     0     0     0     0
     0  1.0000     0     0     0
     0     0  1.0000     0     0
     0     0     0  1.0000     0
     0     0     0     0  1.0000

3. 块操作函数

(1)数组块状复制函数repmat

a =
   1   0
   0   1

>> repmat(a,2,2)
ans =
   1   0   1   0
   0   1   0   1
   1   0   1   0
   0   1   0   1

>> repmat(a,2,3)
ans =
   1   0   1   0   1   0
   0   1   0   1   0   1
   1   0   1   0   1   0
   0   1   0   1   0   1

(2)对角块生成函数bikdiag

>> a = eye(2)
a =
   1   0
   0   1

>> b = ones(2,3)
b =
   1   1   1
   1   1   1

>> blkdiag(a,b) % 安排在新数组的主对角线位置,其他位置用零数组块进行填充
ans =
   1   0   0   0   0
   0   1   0   0   0
   0   0   1   1   1
   0   0   1   1   1

(3)块操作函数kron

>> a = [0,1;1,2]
a =
   0   1
   1   2

>> b = magic(2)
b =
   1   3
   4   2

>> kron(a,b) % 把b当做一个“元素块”,先复制扩展出size(a)规模的元素块,然后每一个块元素与a的相应位置的元素值相乘
ans =
   0   0   1   3
   0   0   4   2
   1   3   2   6
   4   2   8   4

4. 索引扩展

>> a = eye(3)
a =
   1   0   0
   0   1   0
   0   0   1

>> a(4,6) = 2
a =
   1   0   0   0   0   0
   0   1   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0
   0   0   0   0   0   2

>> a(5,2) = 3
a =
   1   0   0   0   0   0
   0   1   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0
   0   0   0   0   0   2
   0   3   0   0   0   0

5. 通过冒号操作符裁剪数组

>> a = magic(5)
a =
  17  24   1   8  15
  23   5   7  14  16
   4   6  13  20  22
  10  12  19  21   3
  11  18  25   2   9

>> a(1:2:5,3:5)
ans =
   1   8  15
  13  20  22
  25   2   9

>> a(:,[3,4,5])
ans =
   1   8  15
   7  14  16
  13  20  22
  19  21   3
  25   2   9

>> a(10:20)
ans =
  18   1   7  13  19  25   8  14  20  21   2

6. 数组元素删除

>> a = magic(7)
a =
  30  39  48   1  10  19  28
  38  47   7   9  18  27  29
  46   6   8  17  26  35  37
   5  14  16  25  34  36  45
  13  15  24  33  42  44   4
  21  23  32  41  43   3  12
  22  31  40  49   2  11  20

>> a(1:3:8,:) = []
a =

  38  47   7   9  18  27  29
  46   6   8  17  26  35  37
  13  15  24  33  42  44   4
  21  23  32  41  43   3  12

>> a(:,[3,5,6]) = []
a =
  38  47   9  29
  46   6  17  37
  13  15  33   4
  21  23  41  12

4.4 数组形状的改变

1. 数组转置

>> a = rand(2,4)
a =
  0.1419  0.9157  0.9595  0.0357
  0.4218  0.7922  0.6557  0.8491

>> a'
ans =
  0.1419  0.4218
  0.9157  0.7922
  0.9595  0.6557
  0.0357  0.8491

>> b = [2-i,3+4i,2.5i;6+i,4-i,2i]
b =
  2.0000 - 1.0000i  3.0000 + 4.0000i  0.0000 + 2.5000i
  6.0000 + 1.0000i  4.0000 - 1.0000i  0.0000 + 2.0000i

>> b' % 共轭转置
ans =
  2.0000 + 1.0000i  6.0000 - 1.0000i
  3.0000 - 4.0000i  4.0000 + 1.0000i
  0.0000 - 2.5000i  0.0000 - 2.0000i

>> ctranspose(b) % 共轭转置
ans =
  2.0000 + 1.0000i  6.0000 - 1.0000i
  3.0000 - 4.0000i  4.0000 + 1.0000i
  0.0000 - 2.5000i  0.0000 - 2.0000i

>> b.' % 非共轭转置
ans =
  2.0000 - 1.0000i  6.0000 + 1.0000i
  3.0000 + 4.0000i  4.0000 - 1.0000i
  0.0000 + 2.5000i  0.0000 + 2.0000i

>> transpose(b) % 非共轭转置
ans =
  2.0000 - 1.0000i  6.0000 + 1.0000i
  3.0000 + 4.0000i  4.0000 - 1.0000i
  0.0000 + 2.5000i  0.0000 + 2.0000i

2. 数组翻转

>> a = rand(4,6)
a =
  0.9340  0.3922  0.0318  0.8235  0.0344  0.7952
  0.6787  0.6555  0.2769  0.6948  0.4387  0.1869
  0.7577  0.1712  0.0462  0.3171  0.3816  0.4898
  0.7431  0.7060  0.0971  0.9502  0.7655  0.4456

>> flipud(a) % 上下翻转数组
ans =
  0.7431  0.7060  0.0971  0.9502  0.7655  0.4456
  0.7577  0.1712  0.0462  0.3171  0.3816  0.4898
  0.6787  0.6555  0.2769  0.6948  0.4387  0.1869
  0.9340  0.3922  0.0318  0.8235  0.0344  0.7952

>> fliplr(a) % 左右翻转数组
ans =
  0.7952  0.0344  0.8235  0.0318  0.3922  0.9340
  0.1869  0.4387  0.6948  0.2769  0.6555  0.6787
  0.4898  0.3816  0.3171  0.0462  0.1712  0.7577
  0.4456  0.7655  0.9502  0.0971  0.7060  0.7431

>> flipdim(a,1) %指定k方向翻转数组,k=1上下翻转,k=2左右翻转
ans =
  0.7431  0.7060  0.0971  0.9502  0.7655  0.4456
  0.7577  0.1712  0.0462  0.3171  0.3816  0.4898
  0.6787  0.6555  0.2769  0.6948  0.4387  0.1869
  0.9340  0.3922  0.0318  0.8235  0.0344  0.7952

>> flipdim(a,2)
ans =
  0.7952  0.0344  0.8235  0.0318  0.3922  0.9340
  0.1869  0.4387  0.6948  0.2769  0.6555  0.6787
  0.4898  0.3816  0.3171  0.0462  0.1712  0.7577
  0.4456  0.7655  0.9502  0.0971  0.7060  0.7431

>> rot90(a) % 逆时针旋转k*90度k不指定时默认取1
ans =

  0.7952  0.1869  0.4898  0.4456
  0.0344  0.4387  0.3816  0.7655
  0.8235  0.6948  0.3171  0.9502
  0.0318  0.2769  0.0462  0.0971
  0.3922  0.6555  0.1712  0.7060
  0.9340  0.6787  0.7577  0.7431

>> rot90(a,2)
ans =
  0.4456  0.7655  0.9502  0.0971  0.7060  0.7431
  0.4898  0.3816  0.3171  0.0462  0.1712  0.7577
  0.1869  0.4387  0.6948  0.2769  0.6555  0.6787
  0.7952  0.0344  0.8235  0.0318  0.3922  0.9340

3. 数组尺寸调整

>> a =rand(3,4)
a =
  0.6463  0.2760  0.1626  0.9597
  0.7094  0.6797  0.1190  0.3404
  0.7547  0.6551  0.4984  0.5853

>> reshape(a,2,6)
ans =
  0.6463  0.7547  0.6797  0.1626  0.4984  0.3404
  0.7094  0.2760  0.6551  0.1190  0.9597  0.5853

>> reshape(a,2,8)
错误使用 reshape
要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

4.5 数组运算

1.数组运算

>> a = magic(4)
a =
  16   2   3  13
   5  11  10   8
   9   7   6  12
   4  14  15   1

>> b = eye(4)
b =
   1   0   0   0
   0   1   0   0
   0   0   1   0
   0   0   0   1

>> c = ones(4,2)
c =
   1   1
   1   1
   1   1
   1   1

>> a+b
ans =
  17   2   3  13
   5  12  10   8
   9   7   7  12
   4  14  15   2

>> b-a
ans =
  -15  -2  -3  -13
  -5  -10  -10  -8
  -9  -7  -5  -12
  -4  -14  -15   0

>> a*c
ans =
  34  34
  34  34
  34  34
  34  34

>> c*c'
ans =
   2   2   2   2
   2   2   2   2
   2   2   2   2
   2   2   2   2

>> (c*c')^3
ans =
  128  128  128  128
  128  128  128  128
  128  128  128  128
  128  128  128  128

数组除法:

(1)a/b相当于a*inv(b)或者a*pinv(b)。

(2)a\b相当于inv(a)*b或者pinv(a)*b。

inv是数组求逆函数,仅适用于行列数相同的方形数组,pinv是求数组广义逆的函数。

2. 点运算

>> a = magic(4)
a =
  16   2   3  13
   5  11  10   8
   9   7   6  12
   4  14  15   1

>> b = ones(4) + 4*eye(4)
b =
   5   1   1   1
   1   5   1   1
   1   1   5   1
   1   1   1   5

>> a.*b
ans =
  80   2   3  13
   5  55  10   8
   9   7  30  12
   4  14  15   5

>> b.*a
ans =
  80   2   3  13
   5  55  10   8
   9   7  30  12
   4  14  15   5

>> b.^3
ans =
  125   1   1   1
   1  125   1   1
   1   1  125   1
   1   1   1  125

>> a.\b
ans =
  0.3125  0.5000  0.3333  0.0769
  0.2000  0.4545  0.1000  0.1250
  0.1111  0.1429  0.8333  0.0833
  0.2500  0.0714  0.0667  5.0000

>> a./b
ans =
  3.2000  2.0000  3.0000  13.0000
  5.0000  2.2000  10.0000  8.0000
  9.0000  7.0000  1.2000  12.0000
  4.0000  14.0000  15.0000  0.2000
>> a = [1 2 3 4 5]
a =
   1   2   3   4   5

>> b = [2 3 4 5 6]
b =
   2   3   4   5   6

>> dot(a,b)
ans =
  70

>> sum(a.*b) % 两种方法效果一样,点积运算的数组长度须一致
ans =
  70

3. 专门针对数组的运算函数

>> a = magic(4)
a =
  16   2   3  13
   5  11  10   8
   9   7   6  12
   4  14  15   1

>> sqrt(a)
ans =
  4.0000  1.4142  1.7321  3.6056
  2.2361  3.3166  3.1623  2.8284
  3.0000  2.6458  2.4495  3.4641
  2.0000  3.7417  3.8730  1.0000

>> sqrtm(a)
ans =
  3.7584 - 0.2071i -0.2271 + 0.4886i  0.3887 + 0.7700i  1.9110 - 1.0514i
  0.2745 - 0.0130i  2.3243 + 0.0306i  2.0076 + 0.0483i  1.2246 - 0.0659i
  1.3918 - 0.2331i  1.5060 + 0.5498i  1.4884 + 0.8666i  1.4447 - 1.1833i
  0.4063 + 0.4533i  2.2277 - 1.0691i  1.9463 - 1.6848i  1.2506 + 2.3006i

>> exp(a)
ans =
  1.0e+06 *

  8.8861  0.0000  0.0000  0.4424
  0.0001  0.0599  0.0220  0.0030
  0.0081  0.0011  0.0004  0.1628
  0.0001  1.2026  3.2690  0.0000

>> expm(a)
ans =
  1.0e+14 *

  1.4587  1.4587  1.4587  1.4587
  1.4587  1.4587  1.4587  1.4587
  1.4587  1.4587  1.4587  1.4587
  1.4587  1.4587  1.4587  1.4587

4. 逻辑运算

>> a = [1 2 0 4 0]
a =
   1   2   0   4   0

>> b = [0 4 3 0 1]
b =
   0   4   3   0   1

>> a&b
ans =
 1×5 logical 数组

  0  1  0  0  0

>> a|b
ans =
 1×5 logical 数组

  1  1  1  1  1

>> ~a
ans =
 1×5 logical 数组

  0  0  1  0  1

>> a&1
ans =
 1×5 logical 数组

  1  1  0  1  0

4.5 数组查找

>> a = rand(3,5)
a =
  0.1493  0.2543  0.9293  0.2511  0.3517
  0.2575  0.8143  0.3500  0.6160  0.8308
  0.8407  0.2435  0.1966  0.4733  0.5853

>> a>0.3
ans =
 3×5 logical 数组

  0  0  1  0  1
  0  1  1  1  1
  1  0  0  1  1

>> a<0.5
ans =
 3×5 logical 数组

  1  1  0  1  1
  1  0  1  0  0
  0  1  1  1  0

>> (a>0.3)&(a<0.5)
ans =
 3×5 logical 数组

  0  0  0  0  1
  0  0  1  0  0
  0  0  0  1  0

>> find((a>0.3)&(a<0.5))
ans =
   8
  12
  13

>> a(find((a>0.3)&(a<0.5)))
ans =
  0.3500
  0.4733
  0.3517

4.6 数组排序

>> a = rand(1,8)
a =
  0.5497  0.9172  0.2858  0.7572  0.7537  0.3804  0.5678  0.0759

>> sort(a)
ans =
  0.0759  0.2858  0.3804  0.5497  0.5678  0.7537  0.7572  0.9172

>> [b,c] = sort(a,'descend')
b =
  0.9172  0.7572  0.7537  0.5678  0.5497  0.3804  0.2858  0.0759

c =
   2   4   5   7   1   6   3   8

>> a = rand(3,6)
a =
  0.0540  0.9340  0.4694  0.1622  0.5285  0.2630
  0.5308  0.1299  0.0119  0.7943  0.1656  0.6541
  0.7792  0.5688  0.3371  0.3112  0.6020  0.6892

>> sort(a) % 对每一列进行升序排序
ans =
  0.0540  0.1299  0.0119  0.1622  0.1656  0.2630
  0.5308  0.5688  0.3371  0.3112  0.5285  0.6541
  0.7792  0.9340  0.4694  0.7943  0.6020  0.6892

>> [b,c] = sort(a,2)
b =
  0.0540  0.1622  0.2630  0.4694  0.5285  0.9340
  0.0119  0.1299  0.1656  0.5308  0.6541  0.7943
  0.3112  0.3371  0.5688  0.6020  0.6892  0.7792

c =
   1   4   6   3   5   2
   3   2   5   1   6   4
   4   3   2   5   6   1

sort(a,dim) dim=1表示对每一列排序,dim=2表示对每一行排序。

sort(a,dim,mode) mode为”ascend”时,进行升序排序;mode为”descend”时,进行降序排序。

[b,c] = sort(a,…) c为排序后各元素在原数组中的行位置或列位置的索引。

5. 多维数组

 MATLAB把超过两维的数组称为多维数组,多维数组实际上是二维数组的扩展。

5.1 多维数组的创建

 三维数组实际上可以看做--确定的一个长方体。MATLAB中创建多维数组有三种方法:

1. 通过指定索引把二维数组扩展为多维数组

 方法就是先创建三维数组中每一页上的二维数组,然后将它们赋值到三维数组第三维的指定位置上。同样,也可以通过对二维数组的扩展创建更高维的数组。对于没有指定赋值的维度上的元素,MATLAB默认赋值为0。

>> a = [5 7 8;3 4 5;4 5 7]
a =
   5   7   8
   3   4   5
   4   5   7

>> a(:,:,2) = [1 3 5;3 4 6;4 5 7]
a(:,:,1) =
   5   7   8
   3   4   5
   4   5   7

a(:,:,2) =
   1   3   5
   3   4   6
   4   5   7

2. 采用MATLAB的内联函数创建

>> ones(2,2,3)
ans(:,:,1) =
   1   1
   1   1

ans(:,:,2) =
   1   1
   1   1

ans(:,:,3) =
   1   1
   1   1

>> zeros(2,2,3)
ans(:,:,1) =
   0   0
   0   0

ans(:,:,2) =
   0   0
   0   0

ans(:,:,3) =
   0   0
   0   0

>> rand(2,2,3)
ans(:,:,1) =
  0.6324  0.2785
  0.0975  0.5469

ans(:,:,2) =
  0.9575  0.1576
  0.9649  0.9706

ans(:,:,3) =
  0.9572  0.8003
  0.4854  0.1419

>> randn(2,2,3)
ans(:,:,1) =
  -2.2794  0.2797
  -1.8988  0.2655

ans(:,:,2) =
  0.0637  0.7898
  0.7260  0.4789

ans(:,:,3) =
  -0.2847  -0.6239
  0.9077  -0.0129


>> repmat(2.5,[2,2,3])
ans(:,:,1) =
  2.5000  2.5000
  2.5000  2.5000

ans(:,:,2) =
  2.5000  2.5000
  2.5000  2.5000

ans(:,:,3) =
  2.5000  2.5000
  2.5000  2.5000

>> repmat([1 2 1],[2 2 3])
ans(:,:,1) =
   1   2   1   1   2   1
   1   2   1   1   2   1

ans(:,:,2) =
   1   2   1   1   2   1
   1   2   1   1   2   1

ans(:,:,3) =
   1   2   1   1   2   1
   1   2   1   1   2   1

3. 利用cat函数进行连接创建

>> a = cat(3,[2,3;4,5],[2,4;5,6])
a(:,:,1) =
   2   3
   4   5

a(:,:,2) =
   2   4
   5   6

4.多维数组属性

>> size(a) % 上例的a矩阵
ans =
   2   2   2

>> ndims(a)
ans =
   3

>> whos
 Name   Size       Bytes Class   Attributes

 a     2x2x2        64 double       
 ans    1x1         8 double     

5.2 多维数组的操作

5.2.1 多维数组的索引

 与二维数组类似,比如可以直接访问a(1,2,3),即a的第一行第二列第三页的元素;a(3,2,:),即a的第三行第二列所有页的元素;a(:,:,[1 2]),即a的第一页第二页上所有行和所有列的元素。

5.2.2 多维数组的维度操作

>> a = randn(3,4,1,2)
a(:,:,1,1) =
  -0.1205  0.6732  -1.1834  1.6195
  -1.8522  -0.3350  -0.2075  0.0370
  -1.0730  0.4033  -1.9385  0.8841

a(:,:,1,2) =
  0.9089  1.7016  1.8210  0.2632
  0.5233  0.5250  0.1016  -0.1659
  -0.5582  1.0860  -1.1987  0.2316

>> a = reshape(a,[2 4 1 3])
a(:,:,1,1) =
  -0.1205  -1.0730  -0.3350  -1.1834
  -1.8522  0.6732  0.4033  -0.2075

a(:,:,1,2) =
  -1.9385  0.0370  0.9089  -0.5582
  1.6195  0.8841  0.5233  1.7016

a(:,:,1,3) =
  0.5250  1.8210  -1.1987  -0.1659
  1.0860  0.1016  0.2632  0.2316

>> squeeze(a) % 清除单值维度
ans(:,:,1) =
  -0.1205  -1.0730  -0.3350  -1.1834
  -1.8522  0.6732  0.4033  -0.2075

ans(:,:,2) =
  -1.9385  0.0370  0.9089  -0.5582
  1.6195  0.8841  0.5233  1.7016

ans(:,:,3) =
  0.5250  1.8210  -1.1987  -0.1659
  1.0860  0.1016  0.2632  0.2316

>> a = randn(4,3,2)
a(:,:,1) =
  -1.0736  -0.8384  0.5640
  -1.5019  -0.2955  -0.5026
  0.5686  0.4819  -0.4630
  -1.3645  -0.3159  -1.0611

a(:,:,2) =
  -0.5777  -2.1047  -0.6276
  -0.7961  -0.2042  0.6392
  -1.0471  -0.0478  1.1178
  0.5181  1.2487  -1.6204

>> permute(a,[3 1 2]) % 按照指定的顺序重新定义多维数组的维度顺序,ipermute可以看做是permute的逆函数。
ans(:,:,1) =
  -1.0736  -1.5019  0.5686  -1.3645
  -0.5777  -0.7961  -1.0471  0.5181

ans(:,:,2) =
  -0.8384  -0.2955  0.4819  -0.3159
  -2.1047  -0.2042  -0.0478  1.2487

ans(:,:,3) =
  0.5640  -0.5026  -0.4630  -1.0611
  -0.6276  0.6392  1.1178  -1.6204

补充

1.数组合并

>> a = eye(2)
a =
   1   0
   0   1

>> b = randn(2)
b =
  1.7119  -2.1384
  -0.1941  -0.8396

>> [a b]
ans =
  1.0000     0  1.7119  -2.1384
     0  1.0000  -0.1941  -0.8396

>> [a;b]
ans =
  1.0000     0
     0  1.0000
  1.7119  -2.1384
  -0.1941  -0.8396

2. 求积

>> a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
a =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9

>> prod(a,1) % 默认为1
ans =
  28  80  162

>> prod(a,2)
ans =
   6
  120
  504

>> cumprod(a,1)
ans =
   1   2   3
   4  10  18
  28  80  162

>> cumprod(a,2)
ans =
   1   2   6
   4  20  120
   7  56  504

3. 求差分

>> a = magic(4)
a =
  16   2   3  13
   5  11  10   8
   9   7   6  12
   4  14  15   1

>> diff(a)
ans =
  -11   9   7  -5
   4  -4  -4   4
  -5   7   9  -11

>> diff(a,2)
ans =
  15  -13  -11   9
  -9  11  13  -15

>> diff(a,1,2)
ans =
  -14   1  10
   6  -1  -2
  -2  -1   6
  10   1  -14

diff(a,n,dim):n为求差分的阶次,dim=1时,计算各列元素的差分,dim=2时计算各行元素的差分。

4. 矩阵分析常见函数

函数名 功能
norm 求矩阵或者向量的范数
normest 估计矩阵的2阶范数
rank 求矩阵的秩
det 求矩阵的行列式
trace 求矩阵的迹
null 求化零矩阵
orth 求正交化空间
subspace 求两个矩阵空间的角度

norm(a,p):p=1,一阶范式;p=2,二阶范式;p=inf,正无限阶范式;p=‘fro’,F范式。

5. 矩阵分解

函数 功能
chol Cholesky分解
lu 矩阵LU分解
qr 正交三角分解
cholinc 稀疏矩阵的不完全Cholesky分解
luinc 稀疏矩阵的不完全LU分解

6. 特征值和特征向量

(1) eig(a):矩阵a的特征值向量

(2)[V,D] = eig(a):矩阵a的特征值在对角线上的对角矩阵D和矩阵V,满足AV=VD

(3)eigs(a):a的部分特征值组成的向量,最多计算6个特征值

(4)[V,D]=eig(a,b):矩阵a的特征值向量V和特征向量D(满足AV=BV*D)

7. 稀疏矩阵

>> a = sparse([1 2 3 4 5],[1 2 3 4 5],[1,2,3,4,5],10,12)
a =
  (1,1)    1
  (2,2)    2
  (3,3)    3
  (4,4)    4
  (5,5)    5

>> A = [1 0 0 1;0 0 0 1;0 1 0 0]
A =
   1   0   0   1
   0   0   0   1
   0   1   0   0

>> sparse(A)
ans =
  (1,1)    1
  (3,2)    1
  (1,4)    1
  (2,4)    1

>> whos
 Name    Size      Bytes Class   Attributes

 A     3x4        96 double       
 a     10x12       184 double  sparse  
 ans    3x4        104 double  sparse  
 b     2x2        32 double       
 c     3x6        144 double

>> full(ans) % 稀疏矩阵转换为满矩阵
ans =
   1   0   0   1
   0   0   0   1
   0   1   0   0

sparse(a)

sparse(i,j,s,m,n)

sparse(i,j,s)

sparse(m,n)

该函数生成稀疏矩阵,a是待处理的完全矩阵,i j为稀疏矩阵的下标向量,s为对应的值向量,生成的矩阵为m*n维。


文章作者: HANABI
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 HANABI !
评论
  目录